Programa Sènior

Programa Sènior

Campus VirtualPREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PRIMER CICLE

 

CURS 2021-2022

 

1. PREINSCRIPCIÓ


Abans de realitzar la matrícula, qui estigui interessat en cursar el títol de Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència, Tecnologia i Societat de la Universitat de Lleida (UdL), haurà d’omplir el formulari de preinscripció que es publicarà al web del Centre de Formació Contínua (CFC) de la UdL, o bé, de manera presencial, els dies senyalats més endavant d’aquest document.

S’haurà d'incloure amb la sol·licitud, una fotocòpia del DNI i una fotografia.

S’haurà de tenir complerts els 50 anys abans de finalitzar el curs lectiu 2021-2022.

 

Aquells que hagin superat els curs d’Especialista Universitari en les seves vessants de Món i Natura, Salut i Benestar, Comunicació, Llengua i Literatura i Dret i Humanitats, amb una mitjana de 6 a l’Avaluació Sumativa, tindran l’opció d’integrar-se en la Diplomatura Sènior sense haver de matricular-se de les assignatures obligatòries de primer curs. Aquestes assignatures s’hauran de realitzar durant l’obtenció de la titulació.

 

IMPORTANT:

La preinscripció presencial es farà a la secretaria del CFC de la Universitat de Lleida, Campus de Cappont, C/ Jaume II, 71 (Planta Baixa).
Telèfon d'informació: 973706634

 

La preinscripció via telemàtica es pot fer omplint el següenFORMULARI D'INSCRIPCIÓ (només alumnes en primera matrícula).

TERMINIS DE PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL:
Del 6 al 7 de setembre de 2021
8 de setembre: relació definitiva d’admesos.

El número de places ofertades és de 35. En el cas que el número de preinscripcions superi aquesta xifra es farà un sorteig, en funció del nombre assignat a la preinscripció, que es realitzarà el mateix 8 de setembre.


El fet d’omplir aquest full de preinscripció és molt important perquè atorgarà als preinscrits cita prèvia per tal de realitzar la matrícula.
 

2. PROCÉS DE MATRICULACIÓ

 

Els estudis del títol de Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència, Tecnologia i Societat de la Universitat de Lleida consten de quatre cursos acadèmics. Per a l’obtenció del títol corresponent, l’alumne/a haurà de tenir cursats 144 crèdits ECTS.

Els/les alumnes de 1r curs hauran de fer la matrícula presencialment.

Els/les alumnes de 2n, 3r i 4t curs faran automatrícula.

 

LÍMITS DE MATRÍCULA:
En aquest curs (2021-2022), l’alumne/a de primer curs s’ha de matricular, com a mínim, de les 3 matèries obligatòries de primer curs més una d'optativa. La resta de cursos, segon, tercer i quart, ho faran amb un mínim de 3 matèries, ja siguin aquestes obligatòries i/o optatives.

 

Per a tots els cursos:
a) Es podrà matricular fins a un màxim de 10 matèries.
b) No es podran matricular assignatures obligatòries d’un curs superior si no s’han superat totes les assignatures obligatòries de cursos inferiors o si no s’hi està matriculat.

 

DOCUMENTACIÓ (per a l’estudiant de primer curs):
- Imprès de matrícula degudament emplenat.
- Original i fotocòpia del DNI.
- Una fotografia de mida carnet, amb el nom escrit darrere.

- Número de compte bancari (hauran de signar el document SEPA).

 

TERMINIS:
Els dies de la matrícula presencial per als alumnes de primer curs són:
Dia 9 de setembre: de la lletra A a la M

Dia 10 de setembre: de la lletra N a la Z

Dia 14 de setembre: repesca (si queden places lliures dels dos dies anteriors)

 

Aquesta matrícula presencial es farà a la secretaria del CFC de la Universitat de Lleida, Campus de Cappont, C/ Jaume II, 71 (Planta Baixa).

 

En el supòsit de quedar places lliures després dels terminis establerts, s'ampliarà el termini de preinscripció i matrícula des del dijous 16 fins al dijous 30 de setembre.

 

L’automatrícula dels alumnes de segon, tercer i quart curs es farà virtualment del 2 al 5 de setembre.

 

L’automatrícula es podrà fer des de qualsevol ordinador via xarxa i qualsevol dels quatre dies fins les 0:00h del diumenge 5 de setembre, i de manera presencial a l’aula de recursos (3.08), situada a la tercera planta de l’Edifici Polivalent (Campus de Cappont), només el dia 2 de setembre i en horari de 10:30h a 13:30h.

S’haurà de demanar cita prèvia trucant al telèfon 973706634 o bé a través del correu-e cfc.senior@udl.cat

 

El mínim d’alumnes per tal d’activar una assignatura optativa és de vuit (8).
 

PAGAMENT:
Taxes acadèmiques:
L’import del crèdit acadèmic és de 31,00 €.

 

EXEMPCIONS:
A les titulacions del Programa Sènior, tant de primer com de segon cicle, no es contempla cap exempció en la matrícula per família nombrosa, beques obtingudes en altres titulacions de la pròpia UdL o d’altres universitats d’arreu, grau de discapacitat, matrícules d’honor o d'altres. Per això, s’atendrà al que disposi la Normativa de Matrícula General de la UdL que comporti descomptes en el preu del crèdit o les taxes de gestió i/o serveis.

 

MODALITATS DE PAGAMENT:
La Universitat cobrarà l’import de la matrícula mitjançant càrrec en el compte de l’entitat bancària escollida per l’estudiant. En la realització de la matrícula l’estudiant optarà per una de les següents modalitats de pagament:

 

a) Pagament únic domiciliat.
La Universitat cobrarà l’import a partir del desè dia següent a la realització de la matrícula.

 

b) Pagament fraccionat domiciliat en tres terminis.

El cobrament de la matrícula s’efectuarà en tres terminis:

  • El primer termini serà a partir del desè dia següent a la realització de la matrícula.
  • El segon termini serà a partir del dia 15 de gener de 2022.
  • El tercer termini serà a partir del dia 15 de març de 2022.

 

Per domiciliar el pagament l’estudiant ha de consignar les dades del compte bancari a l’apartat corresponent de l’imprès de matrícula (matrícula presencial) o del programa d’automatrícula.

 

D'altra banda, el titular del compte haurà de complimentar i signar l'ordre de domiciliació SEPA autoritzant el càrrec.

 

El rebut de la matrícula, tant si s’ha realitzat de forma presencial com per automatrícula, té efectes de notificació. 

 

MODIFICACIONS I ANUL·LACIONS:
L’estudiant disposarà de dos dies per realitzar qualsevol modificació de la matrícula (dates a determinar pel CFC).
Es podrà fer anul·lació de matrícula fins al dia 30 d'octubre de 2021.
Les modificacions i/o anul·lacions s’atendran al que disposi la Normativa de Matrícula General de la UdL.

 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ:
S’atendrà al que disposi la Normativa de Matrícula General de la UdL.

 

© 2013 Universitat de Lleida. Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua