Programa Sènior

Programa Sènior

Campus VirtualPREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA SEGON CICLE

 

CURS 2017-2018

 

1. PREINSCRIPCIÓ

 

Abans de realitzar la matrícula, tothom que estigui interessat en cursar el títol d’Especialista Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia de la Universitat de Lleida (UdL), haurà d’omplir un full de preinscripció i presentar-lo a la secretaria acadèmica del Centre de Formació Contínua (CFC) de la UdL.
S’haurà de presentar amb la sol·licitud, una fotocòpia del DNI i una fotografia.
Així mateix, s’hauran d’haver superat els 138 crèdits ECTS del títol de Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia.


TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ:
Del 4 al 6 de setembre de 2017
En el moment de la preinscripció s’haurà de seleccionar la modalitat.
Així mateix, el fet d’omplir aquest full és molt important perquè atorgarà als preinscrits cita prèvia per tal de realitzar la matrícula.
Important: La preinscripció es farà a la secretaria del CFC de la Universitat de Lleida, Campus de Cappont, C/ Jaume II, 71 (Planta Baixa).

Telèfon d’informació: 973706634


2. PROCÉS DE MATRICULACIÓ

 

Els estudis del títol d’Especialista Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia de la Universitat de Lleida consten de dos cursos acadèmics. Per a l’obtenció del títol corresponent, l’alumne haurà de tenir cursats 60 crèdits ECTS.
Tot l'alumnat d'aquesta titulació haurà de complimentar la matrícula de manera presencial.

LÍMITS DE MATRÍCULA:
En aquest curs (2017-2018), l’alumne/a s’haurà de matricular, com a mínim, de 9 crèdits, i com a màxim, de 27 crèdits, per curs acadèmic.

DOCUMENTACIÓ (per a l’estudiant de primer curs):
- Original i fotocòpia de l'expedient acadèmic del títol de Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia amb els crèdits exigits superats (138 ECTS).
- Imprès de matrícula degudament emplenat.
- Original i fotocòpia del DNI.
- Dos fotografies de mida carnet, amb el nom escrit darrere.
Per a la resta de cursos només serà necessari l’imprès de matrícula.

TERMINIS:
La matrícula del curs 2017-2018 es farà presencialment els dies 12 i 13 de setembre de 2017.
Aquesta matrícula presencial es formalitzarà a la secretaria del CFC de la Universitat de Lleida, Campus de Cappont, C/ Jaume II, 71 (Planta Baixa).


PAGAMENT:

a) Taxes acadèmiques:
L’import del crèdit acadèmic per a les matèries específiques de l’especialització és de 25,50 €.
L’import del crèdit acadèmic per a les matèries optatives no específiques de la titulació és de 22,50 €.


b) ) Taxes de Gestió Acadèmica:
L’alumne/a haurà d’abonar, així mateix, l’import per la gestió de l’expedient i documentació: 46,00 €.


c) Taxes de Suport a l’Aprenentatge:
L’alumne/a haurà d’abonar l’import per suport a l’aprenentatge, en el que s’inclou els conceptes de Campus Virtual de la docència, el programari docent de llicència comercial i d’accés lliure, la biblioteca digital, el servei de préstecs, el suport psicològic i l’assegurança complementària: 70,00 €.

 

EXEMPCIONS:
A les titulacions del Programa Sènior, ja siguin de primer com de segon cicle, no es contempla cap exempció en la matrícula per família nombrosa, beques obtingudes en altres titulacions de la pròpia UdL o d’altres universitats d’arreu, grau de discapacitat, matrícules d’honor o altres que pugui contemplar la Normativa de Matrícula General de la UdL i que comportin descomptes en el preu del crèdit o les taxes de gestió i/o serveis.


MODALITATS DE PAGAMENT:

La Universitat cobrarà l’import de la matrícula mitjançant càrrec en el compte de l’entitat bancària escollida per l’estudiant. En la realització de la matrícula l’estudiant optarà per una de les següents modalitats de pagament.
 

a) Pagament únic domiciliat:
La Universitat cobrarà l’import a partir del desè dia següent a la realització de la matrícula.

b) Pagament fraccionat domiciliat en tres terminis.

El cobrament de la matrícula s’efectuarà en tres terminis:

  • El primer termini serà a partir del desè dia següent a la realització de la matrícula.
  • El segon termini serà a partir del dia 15 de gener de 2018.
  • El tercer termini serà a partir del dia 15 de març de 2018.

 

Per domiciliar el pagament l’estudiant ha de consignar les dades del compte bancari a l'apartat corresponent de l'imprès de matrícula (matrícula presencial) o del programa d’automatrícula.

El rebut de la matrícula, tant si s’ha realitzat de forma presencial com per automatrícula, té efectes de notificació. MODIFICACIONS I ANUL·LACIONS:

L’estudiant disposarà de dos dies per realitzar qualsevol modificació de la matrícula (dates a determinar pel CFC).
Es podrà fer anul·lació de matrícula fins al dia 31 d'octubre de 2017.
Les modificacions i/o anul·lacions s’atendran al que disposi la Normativa de Matrícula General de la UdL.


RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ/TRANSVERSALS:

S’atendrà al que disposi la Normativa de Matrícula General de la UdL.

© 2013 Universitat de Lleida. Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua